ΦΕΚ 38Α/14.3.1997 – Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 2469/1997 38Α/14.03.1997

Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών – Άρθρο 18: Ρύθμιση χρεών νοσοκομείων