ΦΕΚ 390/Β/21.02.2013 – Διεξαγωγή Κλινικών Μελετών

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 18910

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 390/Β/21.02.2013

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/89292/2003 (ΦΕΚ Β΄1973) κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύμφωνα με την Οδηγία 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο», όπως αυτή τροποποιήθηκε ήδη και ισχύει σήμερα, προς το σκοπό εναρμόνισης, απλούστευσης και εξορθολογισμού των διαδικασιών διεξαγωγής των Κλινικών Μελετών

id: 298

Κατεβάστε εδώ το αρχείο