ΦΕΚ 403/ΥΟΔΔ/22.08.2013 – Συγκρότηση Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥ16/Γ.Π.οικ.76625
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 403/ΥΟΔΔ/22.08.2013

Συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

id: 312

Κατεβάστε εδώ το αρχείο