ΦΕΚ 403/ΥΟΔΔ/22.08.2013 – Συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση ΔΥ16/Γ.Π.οικ.76625 403/ΥΟΔΔ/22.08.2013 Συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας