ΦΕΚ 4043/Β/21.09.2020 – Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 1201/708 4043/Β/21.09.2020 Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ’ αρ. 1013/694/23-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β΄ 3727)