ΦΕΚ 43/Α/09.03.2019 – Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4600 43/Α/09.03.2019

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 164. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

Αντικατάσταση άρθρου 2 του ν. 1278/1982 (Α΄ 105)