ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997 – Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 2472/1997 50/Α/10.04.1997  Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα