ΦΕΚ 556/Β/31.03.2008 – Τροποποίηση συμπλήρωση Υ.Α ΔΥΓ3α ΓΠ 71525/2005 σχετικά με ταινία γνησιότητας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΔΥΓ3α/145263/2007 556/Β/31.03.2008  Τροποποίηση συμπλήρωση Υ.Α ΔΥΓ3α ΓΠ 71525/2005 σχετικά με ταινία γνησιότητας