ΦΕΚ 588/ΥΟΔΔ/29.11.2013 – Συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων του ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.108616
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 588/ΥΟΔΔ/29.11.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.126447/17-11-2011 (ΦΕΚ 428/ΥΟΔΔ/8-12-2011) του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.ΟΦ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει

id: 322

Κατεβάστε εδώ το αρχείο