ΦΕΚ 607/Β/07.10.1992 – Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 1079647/8351-25/ 0016/1992 607/Β/07.10.1992  Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του ΕΟΦ από τις ΔΥΟ & διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων & λοιπών περιπτώσεων επιστροφών