ΦΕΚ 639/Β/26.08.1994 – Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με οδηγία 90/385

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 2351/1994 639/Β/26.08.1994  Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με οδηγία 90/385 για εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα