ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007 – Οδηγία 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Νομοθετικό Κείμενο:  Προεδρικό Διάταγμα – 60/2007

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 64/Α/16.03.2007

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

id: 198Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο