ΦΕΚ 69/ΥΟΔΔ/11.02.2016 – Ορισμός Προέδρου και μελών του ΔΣ ΗΔΙΚΑ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Aριθμ. Φ 80350/59073/318 69/ΥΟΔΔ/11.02.2016 Τροποποίηση της αριθμ. Φ. 80350/24305/1694/25−10−2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» (ΥΟΔΔ 506), όπως ισχύει