ΦΕΚ 718/B/08.03.2017 – Διορθωτική θετική λίστα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ5(α)/994/16.2.2017 718/B/08.03.2017 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει