ΦΕΚ 73/Α/08.05.1992 – Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Α.Ε.ΣΥ.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. 153/1992 73/Α/08.05.1992   Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου (Α.Ε.ΣΥ.)