ΦΕΚ 740/Β/26.03.2014 – Έγκριση του θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.22405 740/Β/26.03.2014 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει