ΦΕΚ 755/Β/25.02.2021 – ΕΡΓΑΝΗ και άδεια ειδικού σκοπού

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Aριθμ. 8460/Δ1.2667 755/Β/25.02.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει