ΦΕΚ 81/Α/04.04.05 – Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν 3329/05 81/Α/04.04.05  Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις-Άρθρο 28