ΦΕΚ 81/ΥΟΔΔ/17.02.2016 – Επιτροπή Διαπραγματευσης ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α1α/8146 81/ΥΟΔΔ/17.02.2016 Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)