ΦΕΚ 911/ΥΟΔΔ/14.12.2015 – Διορισμός νέου Προέδρου ΕΟΠΥΥ

4

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 36616 911/ΥΟΔΔ/14.12.2015 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και διορισμός νέου Προέδρου