ΦΕΚ 933/Β/14.04.2014 – Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ.οικ. 30869
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 933/Β/14.04.2014

Ανάκληση ισχύος των διατάξεων των με αρ. αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.6546/2014 (ΦΕΚ 183/Β/31−1−2014) και ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.18909/2014 (ΦΕΚ 624/Β/13−3−2014) Υπουργικών Αποφάσεων περί Επιλογής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας

id: 338

Κατεβάστε εδώ το αρχείο