ΦΕΚ 966/B/02.08.2000 – Διεξαγωγή κλινικών μελετών – Τροποποίηση υπ. Απ. Α6/10983/84

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA Υ6α/3462/2000 966/B/02.08.2000  Διεξαγωγή κλινικών μελετών – Τροποποίηση υπ. Απ. Α6/10983/84