ΦΕΚ76/Α/09.07.2015 – Νομιμοποίηση δαπανών από νοσοκομεία ΕΣΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332 76/Α/09.07.2015

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας− Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους −μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κυρίως το:

Άρθρο 17 παρ. 1. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο Β΄, εδάφια 1 και 2, του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 4286/2014 (Α΄ 194) παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος