ΦΕΚ 3676/B/31.12.2014 – Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για 50-50

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5/οικ. 6931 3676/Β/31.12.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64 Β΄/16−01−2014) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει