ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

•    ΑΥΣΤΡΙΑ
http://www.ages.at
Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES)

•    BΕΛΓΙΟ
http://www.fagg-afmps.be/fr/
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS)

•    ΓΑΛΛΙΑ
http://www.afssaps.fr/
Agence francaise de securite sanitaire des produits de sante (AFSSAPS)

•    ΔΑΝΙΑ
http://www.dkma.dk
Danish Medicines Agency (DMA)

•    ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
http://www.mhra.gov.uk
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)

•    ΙΡΛΑΝΔΙΑ
http://www.imb.ie
Irish Medicines Board (ΙΜΒ)

•    ΙΣΠΑΝΙΑ
http://www.agemed.es
Agencia Espanola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

•    ΙΤΑΛΙΑ
http://www.agenziafarmaco.it
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

•    ΟΛΛΑΝΔΙΑ
http://www.cbg-meb.nl
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

•    ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
http://www.infarmed.pt
Instituto Nacional da Farmacia e do Medicamento (INFARMED)

•    ΣΟΥΗΔΙΑ
http://www.lakemedelsverket.se
LAKEMEDELSVERKET (MPA)

•    EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMEA)
http://www.emea.europa.eu/

•    FDA (FOOD & DRUG ADMINISTRATION)
http://www.fda.gov/

•    HEADS OF MEDICINES AGENCIES
http://www.hma.eu/