ΔΙΑΦΟΡΑ

•    ηλεκτρονική συνταγογράφηση
http://www.e-syntagografisi.gr/

•    Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15048&_dad=portal&_schema=PORTAL

•    ATC/DDD
http://www.whocc.no/atcddd/

•    Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας
http://www.worldhealthdays.gr/

•    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2008»
http://www.ygeia-pronoia.gr

•    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
http://www.antagonistikotita.gr/

•    Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων
http://www.aidfunding.mfa.gr/

•    MediLexicon
(contains medical searches, news and resources for medical, pharmaceutical and healthcare professionals)

http://www.medilexicon.com/

•    Medicare Glossary
http://www.ehealthmedicare.com/about-medicare/glossary/A/