ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

•    Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοιν.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

•    Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
http://www.obi.gr

•    Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
http://www.statistics.gr/

•    Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας
http://www.grnet.gr/default.asp?pid=27&la=1

•    Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
http://www.elot.gr/

•    Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
http://www.ekke.gr/

•    Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Α.Α.)
http://www.competitive-greece.gr/council/identity/36/article/11528/Article.aspx

•    Εθνικό Τυπογραφείο
http://www.et.gr/

•    Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία
http://www.elanet.gr/

•    Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
http://www.hcmc.gr/pages/index.asp

•   IMS
http://www.imshealth.com

•    ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)
http://www.iobe.gr/index.asp?a_id=703

•    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΦΕΤ)
http://www.ifet.gr/

•    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (ΟΟΣΑ) – ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

ΟΗΕ
http://www.un.org/

•    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (OKE)
http://www.oke.gr/

•    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
http://www.hellaskps.gr/

•    Clinical Trials
http://www.mdanderson.org/patients_public/clinical_trials/

•    Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

•    Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε.
http://eesc.europa.eu/

•    ICH – International Conference on Harmonisation
http://www.ifpma.org/
Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use

•    WHO
http://www.who.int/en/
World Health Organisation

•    World Economic Forum
http://www.weforum.org/

•    World Trade Organization
http://www.wto.org/