Γνωρίστε τους 10 φιναλίστ του Innovation Project 2.0: OncoGen

OncoGen

Η Oncogen έχει αναπτύξει μια τεχνολογία που δημιουργεί νέα μονοκλωνικά αντισώματα (mAbs), τα οποία είναι σε θέση να ανιχνεύουν μοναδικούς στα καρκινικά κύτταρα δείκτες. Προς το παρόν, κανένα εμπορικώς διαθέσιμο αντίσωμα στην θεραπεία του καρκίνου δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει μόνο καρκινικά κύτταρα, η οποία οδηγεί στην εγγενή τοξικότητά τους. Επιπλέον, κανένα από τα τρέχοντα αντισώματα δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει με ακρίβεια τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο. Η Oncogen μπορεί να έχει αντίκτυπο και στις δύο περιπτώσεις. Η εταιρεία δημιούργησε νέα και πολύ ειδικά mAbs τα οποία, σε προκαταρκτικές κλινικές μελέτες, έδειξαν ότι είναι σε θέση να στοχεύουν μόνο καρκινικά κύτταρα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις.

OncoGen has developed a proprietary technology that creates novel monoclonal antibodies (mAbs), which are able to detect markers unique to cancer cells. At the present, all commercially available antibodies in cancer therapy are unable to identify only cancer cells, which results into their inherent toxicity. Furthermore, all current antibodies are unable to detect cancer accurately at an early stage when it is mostly curable. OncoGen can have an impact on both areas. The company has generated novel and highly specific mAbs which, in preliminary clinical trials, showed that are able to target only cancer cells at very low concentrations.

 

Πρόσκληση ΣΦΕΕ Innovation Project 2 0_15 11 2014-f