Η συντήρηση της αδιαφάνειας γίνεται τροχοπέδη στην ανάπτυξη