Ενημερωτικά Σημειώματα Νομικής Υπηρεσίας ΣΦΕΕ/Information Notes on behalf of the Legal Department of SFEE

Ενημερωτικά σημειώματα εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας του ΣΦΕΕ αναφορικά με την Αίτηση Ακύρωσης κατά της Υπουργικής Απόφασης 70519/2014 και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Σημείωμα_4.11.2014

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ70519_2014

Information notes on behalf of the Legal Department of SFEE re the Petition for Cassation of the Ministerial Decision 70519/2014 and the Collective Labor Agreements.

Information Note_4.11.2014

PETITION FOR CASSATION Α OF MD70519_2014