ΚΙΝΙΔΙΝΗ, ΠΡΟΚΑΙΝΑΜΙΔΗ, ΔΙΣΟΠΥΡΑΜΙΔΗ, ΤΟΚΑΙΝΙΔΗ, ΠΡΟΠΑΦΕΝΟΝΗ, ΜΕΞΙΛΕΤΙΝΗ

22/07/1993
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 22396
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2481
Τροποποίηση

01/01/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 13498
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2239
Τροποποίηση