Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ

Ο ΣΦΕΕ πιστεύει ότι οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση στην ποιότητα της θεραπείας των ασθενών και στην αξία της μελλοντικής έρευνας. Ταυτόχρονα, όμως υπάρχει ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια και ακεραιότητα γύρω από αυτές τις σχέσεις διεθνώς.

Προς αυτό το σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προώθηση & χρηστή διοίκηση στον κλάδο του φαρμάκου (Πρωτοβουλία του Επιτρόπου Tajani), τις οποίες υιοθέτησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από το χώρο της Υγείας το 2013.

Κατ’εφαρμογή των οδηγιών αυτών η EFPIA(EuropeanFederationofPharmaceuticalCompaniesandAssociations), μέλος της οποίας είναι ο ΣΦΕΕ από το 1982, υιοθέτησε τον Κώδικα Δημοσιοποίησης (“DisclosureCode”), ο οποίος υποχρεωτικά ενσωματώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, σε διεθνές επίπεδο, στις ΗΠΑ εφαρμόζεται ήδη το SunshineAct, που έχει επίσης ως στόχο την πλήρη διαφάνεια.

Τι είναι ο Κώδικας Δημοσιοποίησης;

Ο ΣΦΕΕ ως μέλος της EFPIA και κατ’ επιταγή των ανωτέρω πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υιοθέτησε τον Κώδικα Δημοσιοποίησης, ο οποίος ορίζει ότι όλες οι εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ πρέπει να δημοσιοποιούν τις λεπτομέρειες συνεργασίας (όνομα ΕΥ/ΕΥΦ, είδος και αξία συνεργασίας – π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια, ανταμοιβές για συμβουλευτικές & άλλες υπηρεσίες κλπ). Αυτές οι πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται σε μια ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ, που θα συγκεντρώνει στοιχεία από όλες τις εταιρίες-μέλη και θα είναι δημόσια προσβάσιμη.

Γιατί δημιουργήθηκε ο Κώδικας Δημοσιοποίησης;

Είναι γεγονός ότι μια υγιής και διαφανής σχέση συνεργασίας μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας λειτουργεί προς το συμφέρον των ασθενών, δεδομένου ότι το ιατρικό επάγγελμα μπορεί να προσφέρει πολύτιμες εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Με την υποστήριξη διαφόρων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επαγγελματικών υγείας και των φορέων τους, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξέλιξή τους, για να προσφέρουν στους ασθενείς καλύτερες και περισσότερες θεραπευτικές επιλογές.

Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης δημιουργήθηκε για να οριοθετήσει και να εξασφαλίσει το πλαίσιο συνεργασίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους επαγγελματίες υγείας και αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας και την οικοδόμηση αυξημένης εμπιστοσύνης μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της ιατρικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ποιοι δεσμεύονται από τον Κώδικα Δημοσιοποίησης;

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ υιοθέτησε επίσημα τον Κώδικα Δημοσιοποίησης με την υποχρέωση οι εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ να τον εφαρμόσουν από το 2016, οπότε και θα δημοσιοποιήσουν τις λεπτομέρειες συνεργασίας τους με τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς ξεκινώντας από το προηγούμενο έτος, το 2015.

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Η ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ www.sfee.gr σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσετε. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ που βοηθούν τον κλάδο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων να είναι πιο ανοιχτός στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Δημοσιοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω ενημερωτικό υλικό. Συμπληρωματικά, θα δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο website στο οποίο το κοινό θα έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία που θα δημοσιοποιούνται βάση του Κώδικα.