Αποζημίωση-Λίστα (Θετική-Αρνητική)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΔΒ3Η 443/710/οικ.18766

20210728-3393)
3393/Β/28.07.2021

Προσθήκη νέων Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορισμός τιμής αποζημίωσής τους
Αριθμ. Δ3(α) 36775

(Β20210709-3041)
3041/Β/09.07.2021

Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φαρμακευτικά προϊόντα «από του στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά», για τις ποσότητες που θα διατεθούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ
 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812

(Α20210630-110)
110/Α/30.06.2021

ΤΚύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 8. Σύσταση και έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης – Αντικατάσταση του άρθρου 247 του ν. 4512/2018

Άρθρο 9. Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης -Τροποποίηση του άρθρου 248 του ν. 4512/2018

Άρθρο 81. Δαπάνες του «Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.)

Αριθμ. Δ3(α) οικ.28266

(Β20210513-1932)
1932/Β/13.05.2021

Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ
Αριθμ. Δ3(α)10486

(Β20210414-1490)
1490/Β/14.04.2021

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. οικ. 58584/27-07-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» (Β’ 3189), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)22018/11.6.2019 (Β’ 2391) όμοια απόφαση
Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π. 82848/20

(Β20210302-814)
814/B/02.03.2021

Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων
Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π. 83999/20

(Β20210227-791)
791/B/27.02.2021

Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases)
Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π. οικ. 10748

(Β20210227-782)
782/B/27.02.2021

Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771

(Β20210201-16)
16/A/01.02.2021

Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 7. Αποζημίωση δαπανών παρόχων του ΕΟΠΥΥ δυνάμει της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.73549/17.11.2020 ΚΥΑ (Β’5098)

Άρθρο 8. Διατάξεις για το σύστημα ΣΗΠ-Τροποποίηση των άρθρων 264, 265 και 268 του ν. 4512/2018 (Α’5)

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.84249

(Β20201230-5833)
5833/Β/30.12.2020

Καθορισμός δαπανών εμβολίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμ. Δ3(α) 81897

(B20201231-5854)
5854/Β/31.12.2020

Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4761

(Α20201213-248)
248/Α/13.12.2020

Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 72. Επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμής φαρμάκων – Συμπλήρωση εξουσιοδοτικής διάταξης – Τροποποίηση του άρθρου 254 του ν. 4512/2018

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 78317

(Β20201209-5404)
5404/Β/09.12.2020

Καθορισμός δαπανών εμβολίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία και προϋποθέσεις
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.74074

(ΥΟΔΔ20201125-990)
990/ΥΟΔΔ/25.11.2020

Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ΄ εξαίρεση χορηγούμενων φαρμάκων της παρ. 1δ του άρθρου 265 του ν. 4512/2018
Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ:577978

(ΥΟΔΔ20201007-836)
836/ΥΟΔΔ/07.10.2020

Καθορισμός αμοιβής των Εξωτερικών Αξιολογητών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπής Αξιολόγησης) και των Μελών αυτής όταν ορίζονται ως Εισηγητές, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
Αριθμ. 1201/708

(Β20200921-4043)
4043/Β/21.09.2020

Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ’ αρ. 1013/694/23-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β΄ 3727)
Αριθμ. Δ1/6276/2081

(ΥΟΔΔ20200618-446)
446/ΥΟΔΔ/18.06.2020

Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ της Γ΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής – Δυτική με έδρα την Αθήνα του e-ΕΦΚΑ (τ.ΟΑΕΕ Δυτικής Αττικής)
Αριθμ. 60046

(ΥΟΔΔ20200617-444)
444/ΥΟΔΔ/17.06.2020

Συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης που αφορά στο συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών, α) έργων έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή/και β) επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής για τις δαπάνες του έτους 2019, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αρ. 4577/ 07.02.2020 (Β’ 380) κοινής υπουργικής απόφασης
Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ.27246

(ΥΟΔΔ20200504-337)
337/ΥΟΔΔ/04.05.2020

Τροποποίηση (5η) της Α1β/Γ.Π.οικ: 1105/09.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΒΦΓ465ΦΥΟ- Μ7Ε) απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 20923

(ΥΟΔΔ20200402-238) 238/ΥΟΔΔ/02.04.2020

Τροποποίηση (4η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/09.01.2020 (ΑΔΑ:6ΒΦΓ465ΦΥΟ- Μ7Ε) απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Αριθμ. A1β/Γ.Π. οικ.16771

Αριθμ. A1α/οικ. 17148

(ΥΟΔΔ20200317-196)
196/ΥΟΔΔ/17.03.2020

2η Τροποποίηση της A1β/Γ.Π.: οικ.48052/21.06.2018 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιoλόγησης)»

Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας

Αριθμ.: Α1β/Γ.Π.οικ.8794

(ΥΟΔΔ20200219-5120)
120/ΥΟΔΔ/19.02.2020

Τροποποίηση (3η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/09.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΒΦΓ465ΦΥΟ-Μ7Ε) απόφασης, με θέμα:Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ: 4887

(ΥΟΔΔ20200130-58)
58/Υ.Ο.Δ.Δ./30.01.2020

Τροποποίηση (2η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/09.01.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/14) απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)»
Αριθμ.:A1β/Γ.Π.οικ: 1105

(ΥΟΔΔ20200113-14) 14/ΥΟΔΔ/13.01.2020

Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.91169

(ΥΟΔΔ20191231-1124)
1124/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2019

1η Τροποποίηση της Α1β/Γ.Π.84435/04-12-2019 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633

(Α20191016-161) 161/Α/16.10.2019

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 21. Ρυθμίσεις Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Άρθρο 22. Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης

Άρθρο 23. Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 24. Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Άρθρο 51. 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623

(Α20190809-2134) 134/Α/09.08.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 75. Συμμετοχή των ιατρών ΕΟΠΥΥ στους γνωμοδοτούντες ιατρούς

Άρθρο 76. Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ιατρών του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 77. Συμμετοχή εκπροσώπου ΕΟΠΥΥ σε εξέταση αιτημάτων από την ΕΑΦΑΑΧ

Αριθμ. Δ3(α)22018

(Β20190619-2391) 2391/Β/19.06.2019

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της οικ.58584/27.7.2018 (Β΄ 3189) απόφασης με θέμα «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης»
Αριθμ. Δ3(α)22018

(Β20190619-2391) 2391/Β/19.06.2019

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της οικ.58584/27.7.2018 (Β΄ 3189) απόφασης με θέμα «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης»
Αριθμ. Δ3(α)77621

(Β20181028-4778) 4778/B/28.10.2018
Αρ. Πρωτ.: 3751

Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. οικ.3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης
Αριθμ. οικ. 58584

(Β20180802-3189) 3189/B/02.08.2018

Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 με την Αριθμ. Δ3(α)22018 (2391/B/19.06.2019)

Αριθμ. Δ3(α)/55263

(Β20180725-3009) 3009/B/25.07.2018

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Δ3(α) 46628

(Β20180618-2308) 2308/Β/18.06.2018

Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ

 

Ακυρώθηκε – Βλ. ΣτΕ 1529/2020

Αριθμ. Δ 3(α)/38982

(Β20180615-2268) 2268/Β/15.06.2018

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Δ3(α)/19184

(Β20180404-1240) 1240/Β/04.04.2018

Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010)
Αριθμ. οικ. 648

(Β20180220-546) 546/Β/20.02.2018

Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και κριτηρίων για την αξιολόγηση και την επιλογή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης
Αριθμ. Δ3(α)/12647

(Β20180221-574) 574/Α/21.02.2018

 

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512

(Α20180117-5) 5/Α/17.01.2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 247-256. Αξιολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων

Άρθρο 265. Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)

Αριθμ. Δ3(α)/87526

(Β20171220-4506)
4506/Β/20.12.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Διορθώσεις σφαλμάτων στην Δ3(α)/77022/ 26-10-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας

(Β20171128-4126)
4126/Β/28.11.2017

Διορθώσεις σφαλμάτων στην Δ3(α)/77022/26-10-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας
Αριθμ. Δ3(α)/77022

(Β20171031-3823)
3823/Β/31.10.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθ. Δ3(α)/74015

(Β20171027-3805)
3805/Β/27.10.2017

Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010)
Αριθ. Γ5(α)/οικ.65623

(Β20170901-3028)
3028/Β/01.09.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Γ5(α)/55332

(Β20170724-2560)
2560/Β/24.07.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3 816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Γ5(α)/49910

(Β20170706-2296)
2296/Β/06.07.2017

Τροποποίηση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, της με αρ. πρ. Γ5(α)/39260/26-5-2017 απόφασης
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472

(Α20170519-74)
74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 89. Νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρμάκων θετικού καταλόγου

Άρθρο 97. Καταργούμενες διατάξεις

  • Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 2, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο , έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 και το πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/25.10.2012 Υ.Α. (Β’2912)
Αριθμ. Γ5(α)/39260

(Β20170526-1863)
1863/Β/26.05.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Γ5(α)/994/16.2.2017

(Β20170308-718)
718/B/08.03.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Γ5(α)/9941

(Β20170217-479)
479/B/17.02.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθ. Γ5/οικ.57494

(Β20160729-2358)
2358/B/29.07.2016

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384

(Α20160426-78)
78/Α/26.04.2016

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 51.

Αριθμ. Γ5/οικ.13547

(Β20160219-416)
416/Β/19.02.2016

Αντικατάσταση της με αριθμό πρωτ. Γ5 οικ.12007/2016 (ΦΕΚ 333/Β/16−2−2016) και έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Γ5 /οικ.12007

(Β20160216-333)
333/Β/16.02.2016

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Yπουργική Aπόφαση Αριθμ. 1β/Γ.Π.: 3223

(Β20150701-476)
476/Β/01.07.2015

Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων για το «θετικό» και τον «αρνητικό» κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/44129

(Β20150626-1267)
1267/Β/26.06.2015

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(Β20150609-1078)
1078/Β/09.06.2015
Στην με αριθμό πρωτοκόλλου Γ5οικ/41797/3−6−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1043 Β/4−6−2015, γίνονται οι κάτωθι διορθώσεις: Στη σελίδα 11266, στην Α στήλη, στον 22° στίχο απαλείφεται η φράση; «εφόσον επιλέγεται γενόσημο φάρμακο». Στη ίδια σελίδα, στη Β στήλη, στον 4° στίχο απαλείφεται η φράση: «εφόσον επιλέγεται γενόσημο προϊόν»
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ. 41797 (Β20150604-1043)
1043/Β/04.06.2015
Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 38733/29.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144 Β΄/2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων»
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. οικ. 32194 (Β20150512-824)
824/Β/12.05.2015
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.19599

(ΥΟΔΔ20150331-197)
197/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.108477 (Β20141216-3376)
3376/Β/16.12.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α” του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.74288 (Β20140829-2336)
2336/Β/29.08.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./οικ.60490 (Β20140711-1894)
1894/Β/11.07.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση 49516 (Β20140606-1511)
1511/Β/06.06.2014
Διατάξεις συνταγογράφησης και αποζημίωσης ογκολογικών φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.43066 (Β20140520-1277)
1277/Β/20.05.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση οικ.15942 (Β20140509-1186)
1186/Β/09.05.2014
Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.38733 & Υπουργική Απόφαση 38714 (Β20140506-1144)
1144/Β/06.05.2014
Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» & Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.22405 (Β20140326-740)
740/Β/26.03.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Νόμος 4249 (Α20140324-73)
73/Α/24.03.2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 127

Υπουργική Απόφαση Αριθ. 5239 (Β20140311-595)
595/B/11.03.2014
Όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 21261 (Β20140307-572)
572/B/07.03.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.14228 (Β20140213-329)
329/Β/13.02.2014
Αντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.3457 (Β20140116-64)
64/Β/16.01.2014
Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/
Γ.Π.οικ.108616
(ΥΟΔΔ20131129-588)
588/ΥΟΔΔ/29.11.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.126447/17-11-2011 (ΦΕΚ 428/ΥΟΔΔ/8-12-2011) του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.ΟΦ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 91173 (Β20131003-2477)
2477/Β/03.10.2013
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση ΓΠ/οικ.90281 (Β20131002-2467)
2467/Β/02.10.2013
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥ1δ/
Γ.Π.οικ. 88814
(ΥΟΔΔ20130926-463)
463/ΥΟΔΔ/26.09.2013
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων
για σοβαρές ασθένειες
Υπουργική Απόφαση 82961 (Β20130909-2219)
2219/Β/09.09.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ 3(α) 104744/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη ΔΥΓ3(α)/οικ. 19389 ΦΕΚ 3356/17.12.2012 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής Συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων», θέματα αποζημίωσης νέων φαρμάκων»
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 52095 (Β20130621-1561)
1561/Β/21.06.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β΄/2012) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β΄/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.42000 οικ.12485/1481/6−6−2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814 Β΄/2012)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.4146 (ΦΕΚ Β΄43/15.01.2013) κοινή υπουργική απόφαση
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.47048 (Β20130522-1240)
1240/B/22.05.2013
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 29311/26.03.2013 απόφασης (Β΄ 692), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. ΓΠοικ.42927/15.05.2013 απόφαση (Β’ 1184)
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΓΠοικ.42927 (Β20130515-1184)
1184/B/15.05.2013
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.29311/26.03.2013 (ΦΕΚ Β΄ 692) «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. οικ.29311
(Β20130326-692)
692/Β/26.03.2013
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.23926
(ΥΟΔΔ20130308-103)
103/ΥΟΔΔ/8.3.2013 69/ΥΟΔΔ/21.2.2013212/ΥΟΔΔ/15.6.2010
Αναφορικά με τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες (Δείτε τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις που τροποποιούνται με την παρούσα, στα ακόλουθα ΦΕΚ: 212/ΥΟΔΔ/15.6.2010, 69/ΥΟΔΔ/21.2.2013)
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.15659
(ΥΟΔΔ20130221-69)
69/21.02.2013
Τροποποίηση της αριθ. ΔΥ1δ Γ.Π.60242/15−6−2010 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/15−6−2010) απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ. 4146
(Β20130115-43)
43/Β/15.01.2013
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2883 Β΄/2012) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.42000 οικ.2555/353/28.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497 Β΄/2012) “Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.42000 οικ.12485/1481/6.6.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β /2012)»
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/
οικ./19389
(Β20121217-3356)
3356/Β/17.12.2012
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)οικ.104744/2012 Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων» (ΦΕΚ Β’ 2912)
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΓΠοικ.112470 (Β20121128-3165)
3165/Β/28.11.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 110708/2012 (ΦΕΚ 3047/Β/16-11-2012) υπουργικής απόφασης «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 110708 (Β20121116-3047)
3047/Β/16.11.2012
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 110706 (Β20121116-3046)
3046/Β/16.11.2012
Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Νόμος 4093 (Α20121112-222)
222/Α/12.11.2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016(Βλ. παρ. ΙΒ2, σημ. 9, σελ. 90)
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.104744 (Β20121030-2912)
2912/Β/30.10.2012
Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων

  • καταργείται  η παρ. 5 του άρθρου 2, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο , έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 και το πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/25.10.2012 Υ.Α. (Β’2912) με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4472
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 (Β20121026-2883)
2883/Β/26.10.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ42000/οικ.2555/353/28-2 2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497 Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ42000 οικ.12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.12485/1481 (Β20120608-1814)
1814/Β/08.06.2012
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου»
Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (Α20120301-41)
41/Α/01.03.2012

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

(Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Άρθρα 10-26)

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153 (Β20120301-544)
544/Β/01.03.2012
Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης
Υπουργικές Αποφάσεις Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148, Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/149,
Αριθμ. ΓΥ 24α,
Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151,
Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Υ.154,
Αριθμ. Υ4α/οικ.Γ.Υ.155
(Β20120301-545)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 για τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία 545/Β/1.3.2012
Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία, Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων, Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων, Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης
Υπ. Απ. υπ’ αριθμ. Φ.42000/31584/4324 (Β20111227-2984)
2984/Β/27.12.2011
Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α20111216-262)
262/A/16.12.2011
Σχετικά με τον συμψηφισμό του τέλους εισόδου στη λίστα και του rebate για το 2011 με εκκρεμή χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και την εξόφληση με ομόλογα λήξεως 2011 (άρθρο 6 παράγραφοι 4 & 5)
Νόμος 4025/2011 (Α20111102-228)
228/Α/02.11.2011
Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
ΔΥΓ3/οικ.104893 (Β20110926-2141)
2141/Β/26.09.2011
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010
Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872 (Β20110912-2029)
2029/Β/12.09.2011
Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων
Ν. 3984/2011 (Α20110627-150)
150/Α/27.06.2011
Άρθρο 68 «Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων»
ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.2466/2011 (Β20110126-58)
58/Β/26.01.2011
Κριτήρια λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων
YA Φ80000/ΟΙΚ.8755/
892/2010
(Α20100412-417)
417/Α/12.04.2010
Καθορισμός κριτηρίων για τον κατάλογο συνταγογραφουμένων φαρμάκων
Ν. 3816/2010 (Α20100126-06) 6/Α/26.01.2010 Άρθρο 12 Επανεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες
Ν. 3457/2006 (Α20060508-93)
93/Α/08.05.2006
Κατάργηση λίστας
Υπ. Απ ΔΥΓ3α/Γ.Π.15561/06 (Β20060213-212)
212/Β/13.02.2006
Συμπλήρωση Αποφ. ΔΥΓ3αΓΠ71559/05 για οριστική κατάταξη φαρμάκων σε θεραπευτικές ομάδες
YA ΔΥΓ3α/Γ.π 71559/2005 (Β20050819-1156)
1156/Β/19.08.2005
Κατάλογος συνταγογραφουμένων ιδιοσκευασμάτων
Ν 3329/05 (Α20050404-81)
81/Α/04.04.05
Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις-Άρθρο 28
YA ΔΥΓ3/106769/2003 (Β20031219-1888)
1888/Β/19.12.2003
Έγκριση συμπλήρωσης και τροποποίησης του αναθεωρημένου καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των
YA Υ6/75764/2003 (Β20030930-1403)
1403/Β/30.09.2003
Έγκριση συμπλήρωσης και τροποποίησης του αναθεωρημένου καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των
YA Δυ1δοικ39606/2002 (Β20020429-521)
521/Β/29.04.2002
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων για το Δημόσιο και όλους τους φορείς
YA Υ6α/31953/2002 (Β20020222-216)
216/Β/22.02.2002
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Υ6/4261/2001 Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου
  1. Υ6/4261/2001
(Β20010730-992)
992/Β/30.07.2001
Έγκριση συμπληρωματικού Καταλόγου
YA Υ6α/6896/2001 (Β20010131-94)
94/Β/31.01.2001
Τροποποίηση της Υπ. Αποφ. 2989/2000 Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου
YA Y6/2989/2000 (Β20000623-769)
769/B/23.06.2000
Συμπληρωματικός Κατάλογος Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων
YA A7α/οικ 1951/2000 (Β20000329-408)
408/Β/29.03.2000
Όροι λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων Ν. 2519/97
YA Α/7765/2000 (Β20000119-31)
31/Β/19.01.2000
Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συντογραφουμένων ιδιοσυσκευασμάτων
  1. 2737/1999
(Α19990827-174)
174/A/27.08.1999
Άρθρο 23- Κατάλογος συνταγογραφουμένων Φαρμάκων
YA 10124/1998 (Β19981229-1293)
1293/B/29.12.1998
Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο κλπ.
YA 9486/1998 (Β19981201-1223)
1223/B/01.12.1998
Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο κλπ.
YA 18010/1998 (Β19980918-991)
991/B/18.09.1998
Νέα Επιτροπή Λίστας. Αντικατάσταση Mουτσόπουλου από Nταϊφώτη
YA 14275/1998 (Β19980313-251)
251/B/13.03.1998
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συντ. φαρμάκων για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο
YA 4262/1998 (Β19980311-234)
234/B/11.03.1998
Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων
YA 2030/1998 (Β19980306-219)
219/B/06.03.1998
Όροι λειτουργίας της Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συντ. φαρμάκων και της Επιτροπής Ενστάσεων
YA 1899/1998 (Β19980212-104)
104/B/12.02.1998
Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων
YA Φ21/οικ 88/1998 (Β19980121-24)
24/B/21.01.1998
Έγκριση καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας
2458/1997 (Α19970214-15)
15/A/14.02.1997
Άρθρο 20 – Καθιέρωση καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων
YA Π77/57/1994 (Β19941024-793)
793/Β/24.10.1994
Συμπλήρωση από το IKA του ΠINAKA χορηγουμένων ιδιοσκευασμάτων