Λίστα-Αρνητική Λίστα-Αποζημίωση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ.:A1β/Γ.Π.οικ: 1105

(20200113-14ΥΟΔΔ) 14/ΥΟΔΔ/13.01.2020

Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633

(20191016-161Α) 161/Α/16.10.2019

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 21. Ρυθμίσεις Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Άρθρο 22. Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης

Άρθρο 23. Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 24. Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Άρθρο 51. 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623

(20190809-2134Α) 134/Α/09.08.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 75. Συμμετοχή των ιατρών ΕΟΠΥΥ στους γνωμοδοτούντες ιατρούς

Άρθρο 76. Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ιατρών του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 77. Συμμετοχή εκπροσώπου ΕΟΠΥΥ σε εξέταση αιτημάτων από την ΕΑΦΑΑΧ

Αριθμ. Δ3(α)22018

(20190619-2391Β) 2391/Β/19.06.2019

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της οικ.58584/27.7.2018 (Β΄ 3189) απόφασης με θέμα «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης»
Αριθμ. Δ3(α)22018

(20190619-2391Β) 2391/Β/19.06.2019

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της οικ.58584/27.7.2018 (Β΄ 3189) απόφασης με θέμα «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης»
Αριθμ. Δ3(α)77621

(20181028-4778Β) 4778/B/28.10.2018
Αρ. Πρωτ.: 3751

Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. οικ.3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης
Αριθμ. οικ. 58584

(20180802-3189Β) 3189/B/02.08.2018

Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 με την Αριθμ. Δ3(α)22018 (2391/B/19.06.2019)

Αριθμ. Δ3(α)/55263

(20180725-3009Β) 3009/B/25.07.2018

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Δ3(α) 46628

(20180618-2308Β) 2308/Β/18.06.2018

Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ
Αριθμ. Δ 3(α)/38982

(20180615-2268Β) 2268/Β/15.06.2018

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Δ3(α)/19184

(20180404-1240Β) 1240/Β/04.04.2018

Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010)
Αριθμ. οικ. 648

(20180220-546Β) 546/Β/20.02.2018

Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και κριτηρίων για την αξιολόγηση και την επιλογή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης
Αριθμ. Δ3(α)/12647

(20180221-574Β) 574/Α/21.02.2018

 

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512

(20180117-5Α) 5/Α/17.01.2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 247-256. Αξιολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων

Άρθρο 265. Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)

Αριθμ. Δ3(α)/87526

(20171220-4506B) 4506/Β/20.12.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Διορθώσεις σφαλμάτων στην Δ3(α)/77022/ 26-10-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας

(20171128-4126B) 4126/Β/28.11.2017

Διορθώσεις σφαλμάτων στην Δ3(α)/77022/26-10-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας
Αριθμ. Δ3(α)/77022

(20171031-3823B) 3823/Β/31.10.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθ. Δ3(α)/74015

(20171027-3805B) 3805/Β/27.10.2017

Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010)
Αριθ. Γ5(α)/οικ.65623

(20170109-3028B) 3028/Β/01.09.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Γ5(α)/55332

(20170724-2560B) 2560/Β/24.07.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3 816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Γ5(α)/49910

(20170706-2296B) 2296/Β/06.07.2017

Τροποποίηση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, της με αρ. πρ. Γ5(α)/39260/26-5-2017 απόφασης
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472

(20170519-74Α)
74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 89. Νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρμάκων θετικού καταλόγου

Άρθρο 97. Καταργούμενες διατάξεις

  • Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 2, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο , έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 και το πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/25.10.2012 Υ.Α. (Β’2912)
Αριθμ. Γ5(α)/39260

(20170526-1863Β)
1863/Β/26.05.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Γ5(α)/994/16.2.2017

(20170308-718Β)
718/B/08.03.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Γ5(α)/9941

(20170217-479Β)
479/B/17.02.2017

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθ. Γ5/οικ.57494

(20160729-2358Β)
2358/B/29.07.2016

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384

(20160426-78Α)
78/Α/26.04.2016

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 51.

Αριθμ. Γ5/οικ.13547

(20160219-416Β)
416/Β/19.02.2016

Αντικατάσταση της με αριθμό πρωτ. Γ5 οικ.12007/2016 (ΦΕΚ 333/Β/16−2−2016) και έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. Γ5(α) /οικ. 12033

(20160216-335Β)
335/Β/16.02.2016

Τροποποίηση της με αρ. πρ. οικ. 38733/06−05−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1144) υπουργικής απόφασης
Αριθμ. Γ5 /οικ.12007

(20160216-333Β)
333/Β/16.02.2016

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Yπουργική Aπόφαση Αριθμ. 1β/Γ.Π.: 3223

(20150701-476Β)
476/Β/01.07.2015

Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων για το «θετικό» και τον «αρνητικό» κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/44129

(20150626-1267Β)
1267/Β/26.06.2015

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(20150609-1078Β)
1078/Β/09.06.2015
Στην με αριθμό πρωτοκόλλου Γ5οικ/41797/3−6−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1043 Β/4−6−2015, γίνονται οι κάτωθι διορθώσεις: Στη σελίδα 11266, στην Α στήλη, στον 22° στίχο απαλείφεται η φράση; «εφόσον επιλέγεται γενόσημο φάρμακο». Στη ίδια σελίδα, στη Β στήλη, στον 4° στίχο απαλείφεται η φράση: «εφόσον επιλέγεται γενόσημο προϊόν»
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ. 41797 (20150604-1043Β)
1043/Β/04.06.2015
Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 38733/29.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144 Β΄/2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων»
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. οικ. 32194 (20150512-824Β)
824/Β/12.05.2015
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.19599

(20150331-197ΥΟΔΔ)
197/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.108477 (20141216-3376Β)
3376/Β/16.12.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α” του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.74288 (20140829-2336Β)
2336/Β/29.08.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./οικ.60490 (20140711-1894Β)
1894/Β/11.07.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση 49516 (20140606-1511Β)
1511/Β/06.06.2014
Διατάξεις συνταγογράφησης και αποζημίωσης ογκολογικών φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.43066 (20140520-1277Β)
1277/Β/20.05.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση οικ.15942 (20140509-1186Β)
1186/Β/09.05.2014
Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.38733 & Υπουργική Απόφαση 38714 (20140506-1144Β)
1144/Β/06.05.2014
Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» & Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.22405 (20140326-740Β)
740/Β/26.03.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Νόμος 4249 (20140324-73Α)
73/Α/24.03.2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 127

Υπουργική Απόφαση Αριθ. 5239 (20140311-595Β)
595/B/11.03.2014
Όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 21261 (20140307-572Β)
572/B/07.03.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.14228 (20140213-329Β)
329/Β/13.02.2014
Αντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.3457 (20140116-64Β)
64/Β/16.01.2014
Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/
Γ.Π.οικ.108616
(20131129-588ΥΟΔΔ)
588/ΥΟΔΔ/29.11.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.126447/17-11-2011 (ΦΕΚ 428/ΥΟΔΔ/8-12-2011) του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.ΟΦ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 91173 (20131003-2477Β)
2477/Β/03.10.2013
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση ΓΠ/οικ.90281 (20131002-2467Β)
2467/Β/02.10.2013
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥ1δ/
Γ.Π.οικ. 88814
(20130926-463ΥΟΔΔ)
463/ΥΟΔΔ/26.09.2013
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων
για σοβαρές ασθένειες
Υπουργική Απόφαση 82961 (20130909-2219Β)
2219/Β/09.09.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ 3(α) 104744/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη ΔΥΓ3(α)/οικ. 19389 ΦΕΚ 3356/17.12.2012 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής Συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων», θέματα αποζημίωσης νέων φαρμάκων»
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 52095 (20130621-1561Β)
1561/Β/21.06.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β΄/2012) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β΄/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.42000 οικ.12485/1481/6−6−2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814 Β΄/2012)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.4146 (ΦΕΚ Β΄43/15.01.2013) κοινή υπουργική απόφαση
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.47048 (20130522-1240Β)
1240/B/22.05.2013
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 29311/26.03.2013 απόφασης (Β΄ 692), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. ΓΠοικ.42927/15.05.2013 απόφαση (Β’ 1184)
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΓΠοικ.42927 (20130515-1184Β)
1184/B/15.05.2013
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.29311/26.03.2013 (ΦΕΚ Β΄ 692) «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. οικ.29311
(20130326-692Β)
692/Β/26.03.2013
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.23926
(20130308-103ΥΟΔΔ)
103/ΥΟΔΔ/8.3.2013 69/ΥΟΔΔ/21.2.2013212/ΥΟΔΔ/15.6.2010
Αναφορικά με τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες (Δείτε τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις που τροποποιούνται με την παρούσα, στα ακόλουθα ΦΕΚ: 212/ΥΟΔΔ/15.6.2010, 69/ΥΟΔΔ/21.2.2013)
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.15659
(20130221-69)
69/21.02.2013
Τροποποίηση της αριθ. ΔΥ1δ Γ.Π.60242/15−6−2010 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/15−6−2010) απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ. 4146
(20130115-43Β)
43/Β/15.01.2013
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2883 Β΄/2012) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.42000 οικ.2555/353/28.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497 Β΄/2012) “Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.42000 οικ.12485/1481/6.6.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β /2012)»
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/
οικ./19389
(20121217-3356Β)
3356/Β/17.12.2012
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)οικ.104744/2012 Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων» (ΦΕΚ Β’ 2912)
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΓΠοικ.112470 (20121128-3165Β)
3165/Β/28.11.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 110708/2012 (ΦΕΚ 3047/Β/16-11-2012) υπουργικής απόφασης «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 110708 (20121116-3047Β)
3047/Β/16.11.2012
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 110706 (20121116-3046Β)
3046/Β/16.11.2012
Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Νόμος 4093 (20121112-222Α)
222/Α/12.11.2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016(Βλ. παρ. ΙΒ2, σημ. 9, σελ. 90)
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.104744 (20121030-2912Β)
2912/Β/30.10.2012
Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων

  • καταργείται  η παρ. 5 του άρθρου 2, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο , έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 και το πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/25.10.2012 Υ.Α. (Β’2912) με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4472
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 (20121026-2883Β)
2883/Β/26.10.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ42000/οικ.2555/353/28-2 2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497 Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ42000 οικ.12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.12485/1481 (20120608-1814Β)
1814/Β/08.06.2012
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου»
Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (20120301-41Α)
41/Α/01.03.2012

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

(Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Άρθρα 10-26)

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153 (20120301-544Β)
544/Β/01.03.2012
Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης
Υπουργικές Αποφάσεις Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148, Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/149,
Αριθμ. ΓΥ 24α,
Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151,
Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Υ.154,
Αριθμ. Υ4α/οικ.Γ.Υ.155
(20120301-545Β)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 για τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία 545/Β/1.3.2012
Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία, Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων, Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων, Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης
ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353 (20120228-497Β)
497/B/28.02.2012
Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου. Η Υπουργική Απόφαση εξεδόθη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 4025/2011
Υπ. Απ. υπ’ αριθμ. Φ.42000/31584/4324 (20111227-2984Β)
2984/Β/27.12.2011
Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (20111216-262Α)
262/A/16.12.2011
Σχετικά με τον συμψηφισμό του τέλους εισόδου στη λίστα και του rebate για το 2011 με εκκρεμή χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και την εξόφληση με ομόλογα λήξεως 2011 (άρθρο 6 παράγραφοι 4 & 5)
Νόμος 4025/2011 (20111102-228Α)
228/Α/02.11.2011
Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
ΔΥΓ3/οικ.104893 (20110926-2141Β)
2141/Β/26.09.2011
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010
Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872 (20110912-2029Β)
2029/Β/12.09.2011
Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων
Ν. 3984/2011 (20110627-150Α)
150/Α/27.06.2011
Άρθρο 68 «Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων»
ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.2466/2011 (20110126-58Β)
58/Β/26.01.2011
Κριτήρια λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων
YA Φ80000/ΟΙΚ.8755/
892/2010
(20100412-417Α)
417/Α/12.04.2010
Καθορισμός κριτηρίων για τον κατάλογο συνταγογραφουμένων φαρμάκων
Ν. 3816/2010 (20100126-06Α) 6/Α/26.01.2010 Άρθρο 12 Επανεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες
Ν. 3457/2006 (20060508-93Α)
93/Α/08.05.2006
Κατάργηση λίστας
Υπ. Απ ΔΥΓ3α/Γ.Π.15561/06 (20060213-212Β)
212/Β/13.02.2006
Συμπλήρωση Αποφ. ΔΥΓ3αΓΠ71559/05 για οριστική κατάταξη φαρμάκων σε θεραπευτικές ομάδες
YA ΔΥΓ3α/Γ.π 71559/2005 (20050819-1156Β)
1156/Β/19.08.2005
Κατάλογος συνταγογραφουμένων ιδιοσκευασμάτων
Ν 3329/05 (20050404-81Α)
81/Α/04.04.05
Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις-Άρθρο 28
YA ΔΥΓ3/106769/2003 (20031219-1888Β)
1888/Β/19.12.2003
Έγκριση συμπλήρωσης και τροποποίησης του αναθεωρημένου καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των
YA Υ6/75764/2003 (20030930-1403Β)
1403/Β/30.09.2003
Έγκριση συμπλήρωσης και τροποποίησης του αναθεωρημένου καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των
YA Δυ1δοικ39606/2002 (20020429-521Β)
521/Β/29.04.2002
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων για το Δημόσιο και όλους τους φορείς
YA Υ6α/31953/2002 (20020222-216Β)
216/Β/22.02.2002
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Υ6/4261/2001 Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου
  1. Υ6/4261/2001
(20010730-992Β)
992/Β/30.07.2001
Έγκριση συμπληρωματικού Καταλόγου
YA Υ6α/6896/2001 (20010131-94Β)
94/Β/31.01.2001
Τροποποίηση της Υπ. Αποφ. 2989/2000 Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου
YA Y6/2989/2000 (20000623-769Β)
769/B/23.06.2000
Συμπληρωματικός Κατάλογος Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων
YA A7α/οικ 1951/2000 (20000329-408Β)
408/Β/29.03.2000
Όροι λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων Ν. 2519/97
YA Α/7765/2000 (20000119-31Β)
31/Β/19.01.2000
Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συντογραφουμένων ιδιοσυσκευασμάτων
  1. 2737/1999
(19990827-174Α)
174/A/27.08.1999
Άρθρο 23- Κατάλογος συνταγογραφουμένων Φαρμάκων
YA 10124/1998 (19981229-1293Β)
1293/B/29.12.1998
Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο κλπ.
YA 9486/1998 (19981201-1223Β)
1223/B/01.12.1998
Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο κλπ.
YA 18010/1998 (19980918-991Β)
991/B/18.09.1998
Νέα Επιτροπή Λίστας. Αντικατάσταση Mουτσόπουλου από Nταϊφώτη
YA 14275/1998 (19980313-251Β)
251/B/13.03.1998
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συντ. φαρμάκων για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο
YA 4262/1998 (19980311-234Β)
234/B/11.03.1998
Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων
YA 2030/1998 (19980306-219Β)
219/B/06.03.1998
Όροι λειτουργίας της Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συντ. φαρμάκων και της Επιτροπής Ενστάσεων
YA 1899/1998 (19980212-104Β)
104/B/12.02.1998
Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων
YA Φ21/οικ 88/1998 (19980121-24Β)
24/B/21.01.1998
Έγκριση καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας
2458/1997 (19970214-15Α)
15/A/14.02.1997
Άρθρο 20 – Καθιέρωση καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων
YA Π77/57/1994 (19941024-793Β)
793/Β/24.10.1994
Συμπλήρωση από το IKA του ΠINAKA χορηγουμένων ιδιοσκευασμάτων