Μελέτη επίπτωσης της λίστας

Αρχείο pdf (844KΒ)

Αποτελέσματα της μελέτης επίπτωσης της θετικής λίστας, όπως πραγματοποιήθηκε από την IMS σε συνεργασία με τον ΣΦΕΕ και την Επιτροπή Θετικής Λίστας.

Η μελέτη εξετάζει την επίπτωση των νομοθετικών αλλαγών που έγιναν στη θετική λίστα του Αύγουστο 2014 συγκριτικά με του Μαρτίου 2014 ως προς την επιβάρυνση / εξοικονόμηση πόρων για το κράτος.  Στην ανάλυση έχει συνυπολογιστεί η επίπτωση της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της τιμής αναφοράς, τυχόν αλλαγών στη κατηγοριοποίηση της θετικής λίστας, αλλαγών στον αλγόριθμο αναφορικά με τη συμμετοχή των ασθενών, της πολιτείας και των ΚΑΚ, καθώς και της επίπτωσης του τελευταίου  ΔΤΦ.