ΦΕΚ 604/Β/18.07.1997 – Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 19396/1546/1997 604/Β/18.07.1997 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων