ΦΕΚ 1419/Β/01.10.2003 – Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΚΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 1419/Β/01.10.2003 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες