Στο ΦΕΚ 2793/Β/16-10-2012 περιέχει την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.100500 με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/8-10-2012 (ΦΕΚ 2719/Β/8-10-2012) Υπουργικής Απόφασης»

Περισσότερα