ΦΕΚ 35/Α/8.2.1974 – Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν.Δ. 308/1974 35/Α/8.2.1974 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 96/1973 περί εμπορίας φ.π.