Περιορισμένη Επέκταση Συμβάσεων Προμηθευτών Νοσοκομείων

για εφοδιασμό φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Αγαπητά Μέλη,

Δυνάμει του άρθρου 17  παρ. 5 του Νέου Νόμου 4332/9.7.2015 επεκτάθηκαν οι συμβάσεις των προμηθευτών των Νοσοκομείων για τον εφοδιασμό όλων των φορέων του ΥΠΕ-ΠΕΔΥ που έληξαν την 30-6-2015 μέχρι την 31-12-2015. Η παρούσα διάταξη έρχεται σε αντικατάσταση της παρ. 9 του αρθ. 66 του Ν. 4316/2014.