ΦΕΚ 1283/B/06.08.2010 – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα


Νομοθετικό Κείμενο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θέμα

α/Γ.Π.63117/2010

ΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.63118 /2010

ΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.63115/2010

1283/B/06.08.2010

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2009/164/ΕΕ της Επιτροπής

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2010/3/ΕΕ της Επιτροπής

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2009/159/ΕΕ της Επιτροπής, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ (αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005) του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα