ΦΕΚ 50/A/10.4.1997 – Προστασία του Aτόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
N. 2472/1997 50/A/10.04.1997 Προστασία του Aτόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσ. Χαρακτήρα (Οδηγία 95/46 του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου