Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις

Νόμος 4238/2014
38/Α/17.2.2014

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 36,37,46,51 και 52

331