Ψηφισθέν νομοσχέδιο με θέμα: «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 22 με θέμα «Τιμολόγηση των φαρμάκων και συναφή θέματα».

Περισσότερα