ΦΕΚ 256/Β/07.02.2014 – Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων – Συμπλήρωση − Τροποποίηση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.12449 256/Β/07.02.2014 Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457, ΦΕΚ Β΄/64/16−01−2014, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων»