ΦΕΚ 634/Β/06.04.2009 – «Σ.Σ.Ε.Δ. – Ανακύκλωση»

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 118019/2009 634/Β/06.04.2009 Ανανέωση έγκρισης Συλλογικού Συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. – Ανακύκλωση»