ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0: Μάθετε τι πραγματεύεται η βιοτεχνολογια

Το σύνολο των τεχνικών διεργασιών με τις οποίες χρησιμοποιούμε είτε ζωντανούς οργανισμούς είτε το γενετικό τους υλικό προκειμένου να παραχθούν χρήσιμα προϊόντα σε ευρεία κλίμακα. Στηρίζεται κυρίως σε τεχνικές καλλιέργειας και ανάπτυξης των μικροοργανισμών και σε τεχνικές ανασυνδεμένου DNA.

Αποτελεί ένα σύνθετο επιστημονικό κλάδο που αναπτύχτηκε ραγδαία τις δυο τελευταίες δεκαετίες και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας για την αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων υγείας , διατροφής, ενέργειας και ποιότητας ζωής στη σύγχρονη κοινωνία.

Η συμβολή της βιοτεχνολογίας στην προαγωγή της υγείας είναι ανεκτίμητη καθώς έχει συνδράμει καθοριστικά στην καταπολέμηση απειλητικών για τη ζωή νοσημάτων με πολλαπλούς τρόπους: Παραγωγή καινοτόμων βιοτεχνολογικών φαρμάκων (πχ ινσουλίνη, εμβόλια, μονοκλωνικά αντισώματα) , νέων εξελιγμένων διαγνωστικών μεθόδων, γονιδιακή θεραπεία κλπ
Πρόσκληση ΣΦΕΕ Innovation Project 2 0_15 11 2014-f