Εγγραφή μελών

Προαπαιτούμενα για την εγγραφή των νέων μελών

Αποστέλλεται [1] στον ΣΦΕΕ επιστολή, από την επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως μέλος του ΣΦΕΕ, η οποία συνοδεύεται από:

  • Συστατικές επιστολές από 2 επιχειρήσεις μέλη του ΣΦΕΕ
  • Το Καταστατικό της επιχείρησης
  • Ισολογισμό από τον οποίο να προκύπτει ότι κατά την προηγούμενη από το έτος εγγραφής της επιχείρησης οικονομική χρήση είχε κύκλο εργασιών φαρμακευτικών προϊόντων 2.000.000 Ευρώ και άνω (Απόφαση Γ. Συνέλευσης 3 Απριλίου 2009)
  • Κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων της επιχείρησης
  • Βεβαίωση ότι το νέο μέλος είναι εν γνώσει των ρυθμίσεων του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και θα τους τηρεί

Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών ανέρχεται σε 6.000 €. 
(Απόφαση Γ. Συνέλευσης 30 Μαρτίου 2004)

Υπολογισμός ετήσιας συνδρομής μελών ΣΦΕΕ

Απόφαση Γ. Συνέλευσης 4 Απριλίου 2014

  1. Το minimum της ετήσιας συνδρομής των επιχειρήσεων μελών καθορίζεται στο ποσό των 7.000 Ευρώ, το maximum στο ποσό των 115.000 Ευρώ και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ¾ της αύξησης του IMS.
  2. Για τις επιχειρήσεις μέλη οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών* των φαρμακευτικών τους προϊόντων μέχρι 100.000.000 Ευρώ η ετήσια συνδρομή θα υπολογίζεται στο 0,069% του κύκλου εργασιών* τους.
  3. Για όσες επιχειρήσεις μέλη έχουν κύκλο εργασιών* φαρμακευτικών προϊόντων άνω των 100.000.000 Ευρώ η ετήσια συνδρομή θα υπολογίζεται, για μεν το ποσό μέχρι των 100.000.000 Ευρώ στο 0,069% του κύκλου εργασιών* για δε το ποσό του άνω των 100.0000.000 Ευρώ στο 0,039% του κύκλου εργασιών* τους.

*    Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών φαρμακευτικών προϊόντων υπολογίζεται από τον συνολικό κύκλο εργασιών του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης της επιχείρησης, αφού αφαιρεθούν τα clawbacks και rebates (Απόφαση Γ. Συνέλευσης 16 Μαρτίου 2017), οι ευθείες εξαγωγές (δεν αφαιρούνται οι παράλληλες εξαγωγές) και τα προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται ως φάρμακα.

Διευκρινίζεται ότι φάρμακα θεωρούνται τα προϊόντα των οποίων οι τιμές τους ορίζονται σε Δελτία Τιμών του Υπουργείου Υγείας.

[1]: Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060