katastatiko_img

 

Σύµφωνα µε το καταστατικό του ΣΦΕΕ ο Σύνδεσµος είναι επαγγελµατικό µη κερδοσκοπικό Σωµατείο.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός του Συνδέσµου είναι η προστασία και επιδίωξη µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο µέσον των επαγγελµατικών εν γένει συµφερόντων των µελών του.

ΜΕΛΗ

Τα µέλη του Συνδέσµου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα.

Τακτικά

Τα Τακτικά μέλη είναι δυνατόν να είναι νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν στη χώρα παραγωγή ή και εμπορία και προώθηση πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων υπό την προϋπόθεση ότι κατά την προηγουμένη από το έτος εγγραφής τους οικονομική χρήση είχαν κύκλο εργασιών φαρμακευτικών προϊόντων που υπερβαίνει το όριο το οποίο έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ..Σ.

Επίτιµα

Τα Επίτιµα µέλη είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά κοινή οµολογία προσέφεραν υπηρεσίες µε τις οποίες προβλήθηκαν οι σκοποί του Συνδέσµου.
Η ιδιότητα του Επίτιµου µέλους ανακηρύσσεται από την Γενική Συνέλευση µετά από πρόταση 10 τακτικών µελών προς το Δ.Σ.


ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα Διοίκησης του Συνδέσµου είναι η Γενική Συνέλευση των µελών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο Γενικός ∆ιευθυντής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο και οι Ελεγκτές.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μέσα στο πρώτο τετράµηνο κάθε έτους , έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει αναγκαίο το ∆.Σ. ή ήθελε ζητήσει με γραπτό αίτημα, το 1/20 τουλάχιστον των τακτικών μελών του Συνδέσμου, αφού απαραίτητα αναφέρουν στο σχετικό έγγραφο τα προς συζήτηση θέματα.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ½ των τακτικών µελών. Σε διαφορετική περίπτωση συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση με τα αυτά θέματα στον ίδιο τόπο και χρόνο την αντίστοιχη ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας κατά την οποία θα πρέπει να παρίσταται το ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών µελών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. αποτελείται από 15 µέλη ήτοι τον Πρόεδρο, 6 Αντιπροέδρους , 1 Γενικό Γραµµατέα, 1 Ταµία και 6 Συµβούλους. Η θητεία του Δ.Σ. είναι 3ετής.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν µια φορά τον µήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο 2 τουλάχιστον τακτικά µέλη.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων µελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί τον Σύνδεσµο ενώπιον κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου καθώς και ενώπιον κάθε ∆ικαστικής, ∆ιοικητικής, ∆ηµοτικής Αρχής και οποιασδήποτε άλλης αρχής.
Ο Πρόεδρος μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Γενικό Διευθυντή όπως εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Γενικός ∆ιευθυντής έχει τη διοίκηση και εποπτεία των υπηρεσιών του Συνδέσµου, την επικοινωνία του τελευταίου µε τις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες, τα Υπουργεία, τα Πολιτικά Κόµµατα, τα Μέσα Ενηµέρωσης, τα Μέλη του Συνδέσµου και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία ή εκπροσώπηση του ανατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. Παράλληλα, ο Γενικός ∆ιευθυντής έχει την εποπτεία συµµετοχής του Συνδέσµου σε συλλογικά όργανα της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι τριµελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, οι δε αποφάσεις του λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή τακτικού µέλους σε περίπτωση κατά την οποία το τακτικό µέλος δεν συμμορφωθεί µε τις κυρώσεις τις οποίες ενδεχοµένως να του έχουν επιβληθεί µε απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής Τήρησης του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ.
Παράλληλα το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται οποιουδήποτε θέµατος το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε πρόταση διαγραφής αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε τακτικού µέλους.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου παρακολουθούν και ελέγχουν δύο Ελεγκτές εκπρόσωποι τακτικών µελών, οι οποίοι εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για μια τριετία.
Οι ελεγκτές υποβάλουν κάθε χρόνο στην Τακτική Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση η οποία αναφέρεται στη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσµου.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τακτικοί πόροι

Τακτικοί πόροι είναι οι εισφορές εισδοχής των τακτικών µελών, οι ετήσιες συνδροµές τους και έσοδα από την περιουσία του Συνδέσµου.

Έκτακτοι πόροι

Έκτακτοι πόροι είναι οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη διαδικασία εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και οι οποίες επιβάλλονται στις παραβιάζουσες ρυθμίσεις του Κώδικα εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου, οι δωρεές, οι κληρονοµιές και κάθε άλλο έσοδο, το οποίο προέρχεται νόµιµα, καθώς και οι έκτακτες εισφορές για τις οποίες αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
Η εισφορά εγγραφής στον Σύνδεσµο και η ετήσια συνδροµή των τακτικών µελών για κάθε ηµερολογιακό έτος ορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το Οικονοµικό έτος του Συνδέσµου αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.

Αποδοχή αίτησης – Αρχείο pdf (243KB)