Συγκρότηση ΔΣ ΕΟΠΥΥ ΦΕΚ 630/ΥΟΔΔ/13.10.2014

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ 88620
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 630/ΥΟΔΔ/13.10.2014

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

id: 363

Κατεβάστε εδώ το αρχείο