Συμπλήρωση − Τροποποίηση ρύθμισης θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων

Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.12449
256/Β/7.2.2014

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457, ΦΕΚ Β΄/64/16−01−2014, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων

329